TERMS & CONDITIONS

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 – Alle dienstenovereenkomsten en/of huurovereenkomsten (“overeenkomst”) gesloten tussen Out of Office BV (“onderneming”) enerzijds, en een klant (“klant”) anderzijds, evenals om het even welke tijdelijke, aanvullende of bijkomende diensten die niet specifiek in de overeenkomst worden vermeld, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden vermeld in de overeenkomst, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet dat zij afwijkt van de algemene voorwaarden. Het artikel waarvan de overeenkomst afwijkt dient in dat geval uitdrukkelijk vermeld te worden.

2. AANBIEDINGEN – KOSTENRAMINGEN

Art. 2 – Aanbiedingen van diensten en/of van verhuur en ramingen van de prijzen ervan die uitgaan van de onderneming, zijn enkel bedoeld als informatie. Aanbiedingen en kostenramingen verlenen geen enkel recht aan de ontvanger ervan en binden de onderneming niet. De onderneming wordt enkel gebonden door een ondertekende overeenkomst, met inbegrip van de beschrijving van de diensten die dienen te worden geleverd en om het even welke andere daarin, vermelde voorwaarden.

3. ACTIVITEITEN – PERSONEEL

Art. 3.1 – Werkomstandigheden. De klant zal zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor het personeel van de onderneming dat bij de klant werkt, overeenkomstig de bepalingen van de van toepassing zijnde Belgische en Europese wetten en reglementen.

Art. 3.2 – Band tussen het personeel van de onderneming en de klant. Er bestaat geen contractuele band tussen het personeel van de onderneming en de klant. Overeenkomstig artikel 31, § 1 van de wet van 24 juli 1987 met haar wijzigingen, geeft de klant geen enkel bevel en het personeel van de onderneming aanvaardt geen enkel rechtstreeks bevel van de klant, tenzij het bevel rechtstreeks verband houdt met de verrichting van de diensten, die ingevolge de overeenkomst worden geleverd en niet in strijd is met deze algemene voorwaarden.

Art. 3.3 – Verzekering. De onderneming zal voor een verzekering zorgen om haar personeel tijdens de uitvoering van het werk te dekken, met inbegrip van een dekking tegen arbeidsongevallen. Een attest van de verzekeraar zal op verzoek aan de klant overgemaakt worden.

4. ACTIVITEITEN – LOGISTIEK

Art. 4.1 – Het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan de onderneming de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
Art. 4.2 – Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk aangevraagd door de klant, worden door de onderneming uitgevoerd. De mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de klant. Wijzigingen aangebracht in de overeenkomst kunnen extra kosten ten laste van de klant met zich meebrengen. De onderming is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de overeenkomst.

5. GEEN AFWERVING

Art. 5 – Tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een jaar na de beëindiging van de overeenkomst mag de klant geen personeelslid van de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen, aanwerven of tewerkstellen of trachten een personeelslid van de onderneming aan te zetten om de onderneming te verlaten. In geval van niet-naleving van bovenvermelde vereiste heeft de onderneming recht op een forfaitaire vergoeding van de klant ten belope van EUR 10.000,- per desbetreffend personeelslid, onverminderd het recht van de onderneming op een schadeloosstelling voor bewezen schade van meer dan EUR 10.000,-.

6. GEGEVENS EN INFORMATIE

Art. 6 – De persoonsgegevens worden verwerkt door de onderneming in het kader van het beheer van de contractuele relatie tussen de klant en de onderneming. De gegevens worden meegedeeld aan derden waarmee door de klant of de onderneming een overeenkomst werd gesloten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan de betrokkene persoon inzage krijgen in zijn gegevens en eventuele onjuiste gegevens laten verbeteren. Hiertoe richt de betrokkene persoon een aanvraag aan de bestuurder van de onderneming – Rue Longue 127, 1370 Jodoigne – vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart.

Indien en in de mate dat de onderneming in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn van de klant, treedt de onderneming op als verwerker van persoonsgegevens in overeenstemming met zijn plichten voortvloeiend uit de wet van 8 december 1992, en dit ten opzichte van de klant, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. In dergelijk geval zal de onderneming de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht en overeenkomstig de instructies van de klant.

7. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

Art. 7 – De onderneming kan te allen tijde, alle of een gedeelte van haar verplichtingen overdragen of uitbesteden aan een derde ingevolge deze overeenkomst. In geval van overdracht moet degene aan wie de verplichtingen worden overgedragen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden naleven.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING

Art. 8.1 – Toepassingsgebied. De onderneming draagt geen andere aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid die uitdrukkelijk wordt vermeld in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. De onderneming en de klant spreken af en komen overeen dat de verrichting van de diensten en/of van de verhuur ingevolge deze overeenkomst beperkt is tot een middelenverplichting. Hoewel de onderneming bepaalde aanbevelingen kan doen aan de klant als deel van de onderhandelingen en/of de uitvoering van de overeenkomst, rust de keuze van de verrichte diensten en/of de gehuurde uitrusting bij de klant.

Art. 8.2 – Beperking. (a) De onderneming is niet aansprakelijk tegenover de klant en de klant ontslaat de onderneming van om het even welke en iedere aansprakelijkheid en ziet af van elk recht tegen de onderneming op vergoeding of schadeloosstelling naar aanleiding van of in verband met of met betrekking tot diensten geleverd of uitrusting verhuurd ingevolge deze overeenkomst, met uitzondering van de verliezen of schade die bedrieglijk, opzettelijk of door de grove nalatigheid van de onderneming of om het even wie die handelde namens de onderneming, werden veroorzaakt.

(b) De onderneming is in elk geval enkel aansprakelijk voor directe schade en is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, hoge schadevergoeding als straf, bijzondere schade, voorbeeldschade of indirecte schade of verlies met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, inkomstenderving of winstderving,

productieverlies, verlies van commercie, klanten, marktaandeel of goodwill of zuiver financieel verlies niettegenstaande om het even welke voorafgaande kennisgeving door de klant aan de onderneming betreffende de mogelijkheid van genoemde schade of genoemd verlies.

(c) De vergoeding of schadeloosstelling die door de onderneming verschuldigd is, zal in elk geval niet meer bedragen dan 5 maal de (jaarlijkse) factuurwaarde van de overeenkomst, met een maximum van 30.000 EUR.

Art. 8.3 – Overmacht. De onderneming is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of verwondingen ingevolge een gebeurtenis of toestand van overmacht, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, (i) wetten, besluiten, reglementen, voorschriften, gewoonten of richtlijnen aangenomen of uitgevaardigd door een overheid, (ii) tussenkomsten van een overheid (de jure of de facto), nationalisering, inbeslagneming of onteigening, (iii) rampen (zowel natuurrampen als rampen door de mens veroorzaakt) en slechte weersomstandigheden, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, zware stormen of uitzonderlijke vorst, (iv) oorlogshandelingen, gewelddadige of gewapende acties of inactiviteit, kaping of terroristische handelingen, (v) stakingen, uitsluitingen of boycots, (vi) pandemie en (vii) om het even welke andere omstandigheid buiten de redelijke macht van de onderneming.

Art. 8.4 – Schadeloosstellingsprocedures. De bepalingen van dit artikel 8 zijn verder onderworpen aan de procedures vermeld in artikel 11.

9. AFSTAND VAN RECHT EN VRIJWARING DOOR DE KLANT

Art. 9 – (a) De klant zal geen enkele vordering instellen tegen de onderneming voor verliezen of kosten in verband met vorderingen van derden ingevolge om het even welke vertraging, verlies, schade, verwonding of overlijden van om het even welke derde, voor zover deze schade verband houdt met de levering van diensten door de onderneming en niet het gevolg is van een bedrieglijke of opzettelijke fout dan wel een grove nalatigheid van de onderneming of van om het even wie die handelde namens de onderneming.

(b) De klant zal de onderneming vrijwaren tegen om het even welke vordering van derden tegen de onderneming, naar aanleiding van of in verband met of als gevolg van het sluiten van de overeenkomst of de verrichting van diensten zoals daarin vermeld door de onderneming. Deze verplichting geldt evenwel slechts in die gevallen waarin de vordering van de derde niet het gevolg is van een bedrieglijke of opzettelijke fout dan wel een grove nalatigheid van de onderneming of van om het even wie die handelde namens de onderneming. Deze vrijwaring zal onder andere impliceren dat de klant ook zal instaan voor alle bijkomende kosten en uitgaven die ten laste zouden vallen van de onderneming ten gevolge van vorderingen van derden (met inbegrip van erelonen van advocaten en uitbetalingen).

10. PRIJSAANPASSINGEN

Art. 10 – De prijzen overeengekomen in de overeenkomst zijn onmiddellijk vatbaar voor herziening in geval van gekende en aantoonbare verhogingen mbt:

(1) overschrijding van de spilindex op basis van de viermaandelijkse gezondheidsindex (basis 2004);

(2) beslissingen van het bevoegde paritair comité inzake loon- en arbeidsvoorwaarden;

(3) bij wijziging der sociale bijdragen, wettelijk ten laste gelegd van de werkgever;

(4) indien de onderneming bijkomende verplichtingen worden opgelegd door de wet, die een impact hebben op de kosten die de onderneming in het kader van het uitvoeren van haar verbintenissen onder de overeenkomst moet dragen. In geval van een forfaitaire maandelijkse prijs wordt er tijdens een schrikkeljaar voor de februarimaand één evenredig bedrag meer gefactureerd. Voor het overige blijven de artikelen 14 en 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

11. FACTUUR – BETALING – DAGVAARDING

Art. 11.1 – Vordering. De klant verbindt zich om de juistheid van de facturen die door de onderneming worden gezonden onmiddellijk bij ontvangst nauwkeurig te controleren. Meningsverschillen betreffende de aangerekende kosten of prijzen moeten schriftelijk aan de onderneming binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum worden meegedeeld. De klant ziet af van zijn recht om een vordering in te stellen tegen de onderneming in verband met een factuur indien genoemde factuur niet door de klant binnen de bovenvermelde periode werd betwist.

Art. 11.2 – Betaling. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 11.3 – Opschorting. Bij uitblijven van betaling kan de onderneming onmiddellijk na voorafgaande kennisgeving aan de klant en onverminderd de vordering van de onderneming uit hoofde van onbetaalde bedragen; de verrichting van de ingevolge de overeenkomst geleverde diensten en of de verhuur van uitrusting ingevolge de overeenkomst, opschorten. De bovenvermelde opschorting ontheft de klant niet van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Art. 11.4 – Interest en schadebeding. Na voorafgaande kennisgeving is een interest, van 1% per maand vanaf de eerste dag die volgt op de datum van de factuur vermeld in de overeenkomst en tot en met de datum waarop een factuur (of een deel ervan) wordt betaald door de klant, verschuldigd op alle onbetaalde delen van facturen. Bovendien en mits voorafgaande kennisgeving wordt de onbetaalde factuur verhoogd met een schadebeding ten bedrage van 10% van de onbetaalde factuur met een minimum van 100 EUR, en brengt deze interest op overeenkomstig dit artikel 11.4 bij gebreke van betaling.

Art. 11.5 – Onmiddellijke contante betaling. De onderneming kan ingeval van uitblijven van betaling, de voortgezette verrichting van de diensten ingevolge de overeenkomst afhankelijk maken van een onmiddellijke contante betaling voor de verrichting van diensten die reeds werden geleverd of uitrusting gehuurd ingevolge de overeenkomst (al dan niet gefactureerd) en toekomstige diensten en verhuur, en zij kan de contante betaling vorderen van alle uitstaande bedragen. De bovenvermelde opschorting ontheft de klant niet van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Art. 11.6 – Geen schuldvergelijking. De klant heeft niet het recht om een bedrag dat hij aan de onderneming verschuldigd is in vergelijking te brengen met om het even welke vorderingen of te ontvangen posten die hij kan hebben lastens de onderneming.

12. SCHADELOOSSTELLINGSPROCEDURE

Art. 12 – Onverminderd de bepalingen van artikel 11 hierboven moeten vorderingen in verband met de overeenkomst aan de onderneming bij aangetekend schrijven binnen 30 kalenderdagen na de dag waarop de klant de gebeurtenis of de situatie die aan de grondslag ligt van de vordering heeft ontdekt of redelijkerwijze zou moeten ontdekken, worden meegedeeld. De mededeling moet een volledige omschrijving van de vordering bevatten. De klant ziet af van alle rechten op vergoeding of schadeloosstelling lastens de onderneming voor vorderingen die na het verstrijken van genoemde periode
van 30 kalenderdagen worden ingediend.

13. OPSCHORTING VAN DIENSTEN

Art. 13 – De onderneming kan de verrichting van de diensten geleverd of de verhuur van uitrusting ingevolge de overeenkomst, indien uitgesloten door overmacht, zoals vermeld in artikel 8.3 opschorten. De onderneming kan de duur van de overeenkomst verlengen na het verdwijnen van de oorzaak van de opschorting voor een periode gelijk aan de duur van de genoemde opschorting. In geval van een opschorting die volgt op overmacht kunnen de onderneming en de klant overeenkomen dat de voortzetting van de overeenkomst onmogelijk is geworden, in welk geval de overeenkomst zal worden beëindigd en noch de onderneming noch de klant recht zullen hebben op enige vergoeding of schadeloosstelling. Niettegenstaande hetgeen hieraan voorafgaat, zal niets in dit artikel het recht van de onderneming om onbetaalde bedragen overeenkomstig artikel 11 te innen, schaden.

14. BEËINDIGING

Art. 14.1 – Specifieke oorzaken. Niettegenstaande om het even welke andersluidende bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden kan de onderneming de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang van rechtswege beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de klant in geval van:

– een belangrijke wijziging in de voorwaarden van de verzekeringspolis van de onderneming, op voorwaarde dat die wijziging het gevolg is van omstandigheden waarover de onderneming redelijkerwijs geen controle heeft.

– een wijziging in de van toepassing zijnde voorschriften, wetten of reglementen of de uitvaardiging door de desbetreffende overheid van bindende instructies of richtlijnen die een belangrijke wijziging in de verplichtingen van de onderneming ingevolge de overeenkomst vormen, inhouden of vereisen; – de klant verkoopt , verhuist of manipuleert (hij past het aan, breidt het uit, wijzigt het, enz.) of maakt gebruik van een uitrusting die eigendom is van de onderneming op een wijze die in strijd is met de overeenkomst, zonder de voorafgaande goedkeuring van de onderneming.

– gebrek aan het akkoord betreffende de wijzigingen van deze algemene voorwaarden zoals voorzien in artikel 15.1;

– redelijke betrouwbare informatie dat de klant in zware financiële moeilijkheden verkeert;

– om elke reden in het bijzonder vermeld in een van de bijlagen van de overeenkomst.

Art. 14.2 – Gewone oorzaken. Elke partij kan de overeenkomst te allen tijde van rechtswege door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partijen beëindigen in geval van:

(a) verzoek om uitstel van betaling van de andere partij;

(b) verzoek om faillissement of om het even welke andere gelijkaardige vordering of indiening van een dossier met betrekking tot de andere partij;

(c) de ontbinding of vereffening van één van de partijen of de overdracht of onderbreking van alle of een essentieel deel van haar activiteiten;

(d) een contractbreuk vanwege de andere partij die niet wordt verholpen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke herinnering;

(e) om welke bijkomende reden ook die uitdrukkelijk wordt voorzien in een van de bijlagen bij de overeenkomst. De overeenkomst neemt een einde op de dag van ontvangst door de andere partij van een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging (of bij het verstrijken van de periode vermeld in artikel 14.2 (d), indien van toepassing. De beëindiging dekt de volledige overeenkomst. Geen enkele partij kan de overeenkomst gedeeltelijk beëindigen, ongeacht of het een gecombineerde overeenkomst of een andere overeenkomst betreft.

15. WIJZIGINGEN

Art. 15.1 – Algemene voorwaarden. De onderneming en de klant spreken af en komen overeen dat deze algemene voorwaarden onderworpen zijn aan een constante herziening en dat wijzigingen of verbeteringen daarvan kunnen worden vereist onder andere om in overeenstemming te zijn met overheidsvoorschriften, instructies, regels, wetten en reglementen die van toepassing zijn op diensten die ingevolge de overeenkomst worden geleverd. De onderneming en de klant zullen hun uiterste best doen om passende maatregelen te treffen om deze algemene voorwaarden en de overeenkomst te wijzigen zodat zij voldoen aan genoemde overheidsvoorschriften, instructies, regels, wetten en reglementen. Indien de onderneming en de klant niet tot een akkoord komen betreffende de wijzingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, heeft de onderneming het recht om de overeenkomst overeenkomstig de artikelen 13 en 14 op te schorten of te beëindigen. Zonder hetgeen hieraan voorafgaat te beperken is elke toevoeging of wijziging van deze algemene voorwaarden, in welke vorm ook, zonder effect en nietig.

Art. 15.2 – Overeenkomst. Elke wijziging van de overeenkomst moet schriftelijk worden aangevraagd. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, zijn wijzingen van de overeenkomst onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming en de klant. De klant begrijpt en verklaart er zich mee akkoord dat wijzigingen alleen kunnen worden aangebracht overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving en reglementen en de collectieve arbeidsovereenkomsten op het niveau van de desbetreffende sector. Wijzingen of veranderingen zullen in de overeenkomst worden opgenomen of bijgevoegd door middel van een bijlage bij de overeenkomst.

Art. 15.3 – Geen afstand. Indien de onderneming geen recht of verplichting inroept tegen de klant ingevolge deze overeenkomst zal dit niet beschouwd worden als een afstand van dat recht of die verplichting. Een afstand van een recht of verplichting kan enkel schriftelijk worden verleend overeenkomstig artikel 15.2 hierboven, welke afstand door de partijen dient te worden ondertekend.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Art. 16 – Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch Recht. Om het even welk geschil in verband met de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst is, bij gebreke van een minnelijke schikking, onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

17. SCHEIDBAARHEID

Art. 17 – Indien een (onderdeel van een) clausule van deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere (onderdelen van) clausules niet aantasten. Wanneer een dergelijke ongeldige clausule (of een ongeldig onderdeel ervan) de aard zelf van deze algemene voorwaarden aantast, zal elk der partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule (of geldig onderdeel ervan) te onderhandelen ter vervanging van de bedoelde. Indien een dergelijke clausule (of geldig onderdeel ervan) niet wordt gesloten binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, zal de onderneming gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke opzegging van dertig (30) dagen.